Célkitűzéseink

 

Gimnáziumunk tantervi programjának középpontjában a tehetséggondozás áll. Azoknak a gyerekeknek kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni, akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A nyolc évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési forma. Eredményközpontú, kiemelkedő teljesítményekre ösztönző értékelési rendszerrel, tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szemlélettel tanítjuk diákjainkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakozását. Céljainkat megfelelő munkafegyelem elfogadtatásával szeretnénk elérni. Tanulóink törekedjenek önmaguk és környezetük megismerésére és arra, hogy társaiknak és tanáraiknak egyaránt aktív partnerei legyenek.


Pedagógiai Programunk célrendszere:

• értelmiségi életre nevelés,
• korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és minőségű  szaktárgyi ismeretanyag elsajátítása: önművelődésre képes,  továbbtanulásra törekvő diákok nevelése,
• a tehetségek felfedezése, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás,
• az anyanyelv és a magyar nemzeti hagyományok megismertetése, a hagyományőrzés értékének elfogadtatása,  az iskolai hagyományok megőrzése, erősítése,
• más népek, nemzetek kultúrájának megbecsülésére, az Európai Unió országainak megismerésére való nevelés,
• az ésszerű rendre, fegyelemre való nevelés,
• másokkal való együttműködésre nevelés: a közösségi szellem értékeinek elfogadtatása és fejlesztése,
• az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testedzés, mozgás biztosítása,
• környezetvédelemre nevelés,
• esztétikai nevelés, a művészetek mellett a tárgyi és természeti esztétikum megbecsülése, az esélyegyenlőség megteremtése.


A Balassi Bálint Gimnáziumba bekerülő tanulók nyolc évig tagjai egy közösségnek. Gyermekként kerülnek az iskolánkba, s felnőttként hagyják el azt. Természetes, hogy az itt töltött hosszú idő alatt nemcsak tudásban gyarapodnak, hanem rengeteg élménnyel is gazdagabbak lesznek. Gimnáziumunk nagy hangsúlyt helyez a közösségformálásra és az iskolai hagyományok ápolására.

Jövőképünk egy olyan gimnázium megteremtése, illetve működtetése, amelyben tartósan magas színvonalon képzünk az átlagnál tehetségesebb, motiváltabb tanulókat. Pedagógiai programunk, tanterveink, valamint a megvalósítást támogató minőségirányítási programunk egyaránt azt a célt szolgálják, hogy az intézményünket választó diákok és szüleik elvárásainak megfelelve jól felkészült diákokat bocsássunk ki, akik megállják helyüket a felsőoktatási intézményekben, képesek a változó világ kihívásainak megfelelni. Az oktatás és nevelés összhangjának megteremtésével hozzájárulunk ahhoz, hogy a tudományos – kulturális értékeket ismerő, elfogadó, s ezeket újrateremtő felnőtté váljanak a hozzánk kerülő diákok.