PRO INGENIO ALAPÍTVÁNY

Gimnáziumunk egyik fontos feladata a tehetséges tanulókkal való foglalkozás; felkészítésük a különböző tanulmányi versenyekre. Ezt a célt csak úgy érhetjük el, ha a tehetséges tanulókkal a tanórákon kívül – egyéni vagy kiscsoportos keretben – külön is foglalkoznak a gimnázium tanárai. Ez a folyamatos, egész tanévben zajló foglalkozás a mentori rendszer, amely az előző tanévekben számos kimagasló eredményt hozott a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium számára.

Ezek az eredmények az iskola egészét minősítik, s visszahatnak a tanulóközösség minden egyes tagjára. Hiszen a versenyeken eredményes diákok pozitívan befolyásolják az osztályközösségek tanuláshoz való viszonyát; illetve a versenyekre felkészítő kollégák – szakmai tapasztalatokkal felvértezve – a tanórán eredményesebben oktatják az egész közösséget. Végső soron az iskola hírneve is javul, s olyan pozitív folyamatok indulnak meg, melyek kedvezően hatnak az iskolai közösség (diákok, tanárok) egészére.


A fentebb vázolt mentori rendszer anyagi hátterét biztosítja az iskolai célok megvalósításáért létrehozott  PRO INGENIO ALAPÍTVÁNY, amely közhasznú szervezet. Az 1996-ban kelt alapító okirata szerint:


 „Az alapítvány fő célkitűzésének tekinti, hogy a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban a diákok az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgához, valamint a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretanyagot elsajátítsák, illetve valamennyi tanuló képességeinek, adottságainak és érdeklődésének megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön. Kiemelt feladat a tehetséggondozás – az, hogy a tanulók tehetségének fejlesztése érdekében a pedagógusok magas színvonalú szakmai és oktató munkát végezzenek.”


Az elmúlt tanévek során a mentori pályázatok díjazására átlagosan 400 – 600 ezer forintnyi összeget biztosítottunk. Célunk, hogy az eddig bevált mentori pályázati rendszert a jövőben is működtessük, hozzásegítve a gimnáziumot a további sikerek eléréséhez.


Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával idén is támogassa a gimnáziumban folyó tehetséggondozó munkát!


A  PRO INGENIO ALAPÍTVÁNY  adószáma:     18156979-1-42


Közvetlen befizetésre is lehetőség van az alábbi számlaszámra:
  10103056-39148421-00000006


A Pro Ingenio Alapítvány kuratóriuma:

Farkas György elnök

Edelényi-Szabó Ákos

Tolnainé Rudnyánszky Melinda